|
ES
Escudo Concello de Vigo

Transparencia

As fichas técnicas de indicadores de transparencia son unhas fichas técnicas de uso interno que individualizan de forma precisa que información se debe subministrar, quen é o responsable desta tarefa, a periodicidade coa que se debe presentar e os límites de confidencialidade aos que estea suxeita, no seu caso, así como a aplicación dos límites establecidos nos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, asegurando, deste xeito a corrección na información obxecto de publicación no Portal de Transparencia.

1. Información institucional

1.1. Organigrama e funcións

 1. Organigrama - Ver en odt
 2. Funcións competencias do Alcalde e restantes membros da Corporación - Ver en odt
 3. Relación de entidades públicas e privadas nas que ten participación a Corporación - Ver en odt
 4. Relación de entidades públicas e privadas nas que ten representación a Corporación - Ver en odt
 5. Normativa xeral aplicable ao Réxime local - Ver en odt
 6. Nomes e retribucións dos máximos responsables de entidades dependentes e participadas - Ver en odt

1.2. Información relevante do Alcalde e concelleiros

 1. Datos biográficos e adscrición política do alcalde e restantes membros da Corporación - Ver en odt
 2. Enderezos electrónicos e outros datos de interese do alcalde e restantes membros da Corporación - Ver en odt
 3. Réxime de dedicación dos cargos electos - Ver en odt
 4. Retribucións dos cargos electos - Ver en odt
 5. Rexistro de intereses - Ver en odt

1.3. Funcionamento dos órganos de goberno

 1. Regulamento Orgánico Municipal - Ver en odt
 2. Pleno - Ver en odt
 3. Comisións informativas - Ver en odt
 4. Ordes do día dos Plenos da Corporación - Ver en odt
 5. Actas ou acordos íntegros dos Plenos da Corporación - Ver en odt
 6. Xunta de Goberno Local - Ver en odt
 7. Ordes do día das Xuntas de Goberno Local - Ver en odt
 8. Actas ou acordos íntegros das Xuntas de Goberno Local - Ver en odt
 9. Ordes do día das sesións do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo - Ver en odt
 10. Actas ou acordos íntegros das sesións do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo - Ver en odt
 11. Outros órganos colexiados da Corporación - Ver en odt

1.4. Grupos municipais

 1. Retribucións dos grupos municipais - Ver en odt

1.5. Persoal eventual

 1. Relación de postos de persoal eventual da Corporación - Ver en odt
 2. Acordos e resolucións relativas ao persoal eventual municipal - Ver en odt

1.6. Persoal

 1. Relación de Postos de Traballo (RPT) - Ver en odt
 2. Relación de órganos de representación de persoal - Ver en odt
 3. Relación de Postos de Traballo dos Entes dependentes - Ver en odt
 4. Persoal adscrito a Plans ou Programas temporais - Ver en odt
 5. Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo e convenios colectivos vixentes - Ver en odt
 6. Compatibilidades que afecten aos empregados públicos - Ver en odt
 7. Oferta de Emprego Público - Ver en odt
 8. Convocatorias de procesos selectivos de provisión de postos de traballo - Ver en odt
 9. Criterios de xestión das listas de reserva - Ver en odt
 10. Masa salarial do persoal laboral, nos termos previstos polo artigo 103 bis da LRBRL - Ver en odt
 11. Masa salarial do persoal funcionario, nos termos previstos polo artigo 7 do RD 861/1986 - Ver en odt

1.7. Datos básicos de órganos descentralizados

 1. Datos básicos de órganos descentralizados: Xerencia Municipal de Urbanismo - Ver en odt

1.8. Información mandatos anteriores

 1. Información mandatos anteriores - Ver en odt

2. Normativa

2.1. Proxectos en tramitación

 1. Proxectos de Ordenanzas e Regulamento Locais - Ver en odt
 2. Achegas na fase de consulta pública, con indicación da súa incorporación posterior (no seu caso) ao Proxecto de Regulamentos - Ver en odt
 3. Achegas na fase de audiencia e información pública, con indicación da súa incorporación (no seu caso) aos Regulamentos ou Ordenanzas - Ver en odt

2.2. Ordenanzas e regulamentos

 1. Ordenanzas e Regulamentos Municipais - Ver en odt

2.3. Outras disposicións

 1. Directrices, instrucións, acordos, circulares ou respostas a consultas expostas que supoñan unha interpretación do Dereito ou produzan efectos xurídicos - Ver en odt

2.4. Resolucións xudiciais

 1. Resolucións xudiciais firmes que afecten á Corporación - Ver en odt

2.5. Inventario de actividades de tratamento

 1. Inventario de actividades de tratamento - Ver en odt

3. Información económica

3.1. Información orzamentaria

 1. Orzamento Municipal - Ver en odt
 2. Alegacións formuladas aos Orzamentos - Ver en odt
 3. Informes de execución orzamentaria - Ver en odt
 4. Modificacións orzamentarias aprobadas - Ver en odt
 5. Estudos sobre custes/rendementos dos servizos públicos prestados - Ver en odt
 6. Obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gastos e límite de débeda - Ver en odt

3.2. Morosidade

 1. Informes de morosidade aprobados polo Pleno - Ver en odt
 2. Período medio de pagamento a provedores - Ver en odt

3.3. Liquidación do último exercicio e Conta Xeral

 1. Liquidación do último exercicio - Ver en odt
 2. Informes de Auditoría de Contas e de Fiscalización - Ver en odt
 3. Indicadores de eficiencia e/ou eficacia do gasto na prestación dos servizos públicos - Ver en odt
 4. Informe sobre o subministro de información da Lei Orgánica de Estabilidade - Ver en odt
 5. Autonomía fiscal - Ver en odt
 6. Ingresos e gastos fiscais por habitante - Ver en odt
 7. Endebedamento por habitante - Ver en odt
 8. Contas Anuais e Conta Xeral - Ver en odt

4. Axudas e subvencións

4. Axudas e subvencións

 1. Subvencións e axudas públicas - Ver en odt

5. Patrimonio

5.1. Inventario de bens e dereitos da entidade

 1. Inventario de bens e dereitos - Ver en odt

5.2. Vehículos oficiais adscritos á entidade

 1. Relación de vehículos oficiais - Ver en odt

6. Contratos

6.1. Contratos

 1. Composición de las mesas contratación - Ver en odt
 2. Actas das mesas de contratación - Ver en odt
 3. Relación de contratos públicos formalizados pola Corporación - Ver en odt
 4. Relación de contratos menores realizados - Ver en odt
 5. Modificacións dos contratos públicos formalizados - Ver en odt
 6. Desistimento e renuncia de contratos públicos - Ver en odt
 7. Proxectos de obras públicas - Ver en odt
 8. Contratos de obras públicas en execución - Ver en odt

6.2. Datos estatísticos

 1. Porcentaxe en volume orzamentario de contratos públicos adxudicados - Ver en odt
 2. Relación de los contratos adxudicados a través de centrais de contratación - Ver en odt

6.3. Convenios e encomendas de xestión

 1. Relación de convenios de colaboración subscritos pola Corporación - Ver en odt
 2. Encomendas de xestión - Ver en odt
 3. Relación de encargos a medios propios - Ver en odt
 4. Relación de obras executadas pola propia administración - Ver en odt

6.4. Transferencias de financiamento

 1. Transferencias de financiamento - Ver en odt

7. Urbanismo, obras públicas e medio ambiente

7.1. Planeamento urbanístico

 1. Plan Xeral de Ordenación urbana (PXOM) - Ver en odt
 2. Análises e diagnóstico territorial (PXOM) - Ver en odt
 3. Documentación xustificativa (PXOM) - Ver en odt
 4. Documentación con eficacia normativa (PXOM) - Ver en odt
 5. Modificacións puntuais do Plan Xeral de Ordenación Urbana - Ver en odt
 6. Plan de Ordenación Pormenorizada - Ver en odt
 7. Documentos informativos e xustificativos - Ver en odt
 8. Documentos con eficacia normativa - Ver en odt
 9. Plans de Reforma Interior - Ver en odt
 10. Plans Parciais - Ver en odt
 11. Estudos de Detalle - Ver en odt
 12. Plans Especiais - Ver en odt
 13. Catálogo de Proteccións - Ver en odt
 14. Identificación das directrices de desenvolvemento territorial - Ver en odt
 15. Espazos que compoñen la Infraestrutura Verde municipal e urbana - Ver en odt

7.2 Normativa urbanística

 1. Relación de actuacións suxeitas ao réxime de declaración responsable - Ver en odt
 2. Relación de actuacións suxeitas a licenza urbanística - Ver en odt

7.3. Indicadores urbanismo

 1. Indicadores de sustentabilidade territorial - Ver en odt
 2. Informes de seguimento dos efectos no medio ambiente e o territorio derivados da aplicación do plan - Ver en odt

7.4. Xestión urbanística

 1. Rexistro Municipal de Soares e Edificios a Rehabilitar - Ver en odt
 2. Relación de Convenios Urbanísticos subscritos - Ver en odt

7.5. Noticias de urbanismo

 1. Noticias de urbanismo - Ver en odt

7.6. Patrimonio municipal do solo

 1. Identificación dos bens, recursos e dereitos integrantes do Patrimonio municipal do Solo. - Ver en odt
 2. Destino dos bens integrantes do Patrimonio Municipal do Solo - Ver en odt

7.7. Medio ambiente

 1. Medio Ambiente - Ver en odt

8. Información e atención á cidadanía

8.1. Catálogo de procedementos

 1. Relación de procedementos que poden ser tramitados electrónicamente polos cidadáns - Ver en odt
 2. Carpeta electrónica para consultar os expedientes tramitados electrónicamente polos cidadáns - Ver en odt
 3. Documentos sometidos a información e/ou exposición pública - Ver en odt

8.2. Participación cidadá

 1. Vías de participación en funcións do Concello - Ver en odt
 2. Caixa de correos de queixas e/ou suxestións - Ver en odt
 3. Avisos para a mellora dos servizos municipais (sen identificación) - Ver en odt

8.3. Características da páxina web do Concello

 1. Mapa da web - Ver en odt
 2. Motor de procura interno - Ver en odt
 3. Condicións de accesibilidade - Ver en odt

8.4. Visibilidade, canais e características do acceso á información pública

 1. Dereito de acceso - Ver en odt
 2. Solicitude de acceso - Ver en odt
 3. Seguimento da tramitación da solicitude por parte do interesado - Ver en odt
 4. Validación de documentos electrónicos emitidos polo Concello de Vigo - Ver en odt
 5. Reclamacións ante a Comisión de Transparencia de Galicia - Ver en odt
 6. Suxestións e Reclamacións - Ver en odt

8.5. Asociacións veciñais

 1. Rexistro de Asociacións Veciñais - Ver en odt
 2. Indicación dos inmobles cedidos ou arrendados a Asociacións Veciñais - Ver en odt
 3. Indicación de axudas ou subvencións concedidas a Asociacións Veciñais - Ver en odt

8.6. Voluntariado

 1. Estatísticas persoas voluntarias - Ver en odt
 2. Estatísticas sobre o programa “Cumprimento das penas en beneficio da comunidade” - Ver en odt

8.7. Redes sociais

 1. Redes sociais - Ver en odt

9. Planificación, avaliación e calidade

9.1. Planificación estratéxica

 1. Plans e Programas - Ver en odt

9.2. Avaliación de políticas públicas

 1. Indicadores de xestión - Ver en odt
 2. Indicadores financeiros e patrimoniais - Ver en odt
 3. Presión Fiscal - Ver en odt
 4. Aforro Neto - Ver en odt
 5. Indicadores de execución do orzamento de gastos e ingresos correntes e pechados - Ver en odt
 6. Superávit ou déficit por habitante - Ver en odt
 7. Gasto por habitante - Ver en odt
 8. Inversión por habitante - Ver en odt
 9. Esforzo inversor - Ver en odt
 10. Endebedamento financeiro por habitante - Ver en odt
 11. Endebedamento financeiro sobre ingresos correntes - Ver en odt
 12. Débeda orzamentaria por habitante - Ver en odt
 13. Cobertura gastos correntes - Ver en odt
 14. Autonomía - Ver en odt
 15. Indicador de infraestruturas - Ver en odt
 16. Fraccionamentos, expedientes, importe e xestión en vía de apremio - Ver en odt
 17. Indicador de ingresos urbanísticos - Ver en odt
 18. Carga financeira por habitante - Ver en odt
 19. Coeficiente de endebedamento - Ver en odt
 20. Dependencia financeira e de subvencións - Ver en odt
 21. Índice de cobertura - Ver en odt
 22. Índice de financiamento - Ver en odt
 23. Liquidez inmediata - Ver en odt
 24. Estatísticas do Portal de Transparencia - Ver en odt

9.3. Xestión documental e arquivo lonxevo

 1. Política de Xestión de Documentos Electrónicos - Ver en odt
 2. Regras y procedementos para a eliminación de documentos electrónicos - Ver en odt
 3. Política de Firma Electrónica - Ver en odt

9.4. Sistemas de transparencia municipal

 1. Exercicio do dereito de acceso á información pública - Ver en odt
 2. Resolucións das reclamacións interpostas en materia de acceso á información pública - Ver en odt

9.5. Calidade dos servizos públicos

 1. Cartas de Servizo - Ver en odt
 2. Compromisos de calidade - Ver en odt
 3. Estatísticas de cumprimento e a calidade dos servizos públicos - Ver en odt
 

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100