Escudo Concello de Vigo

Transparencia

Fichas técnicas indicadores de transparencia

As fichas técnicas de indicadores de transparencia son unhas fichas técnicas de uso interno que individualizan de forma precisa que información se debe subministrar, quen é o responsable desta tarefa, a periodicidade coa que se debe presentar e os límites de confidencialidade aos que estea suxeita, no seu caso, así como a aplicación dos límites establecidos nos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, asegurando, deste xeito a corrección na información obxecto de publicación no Portal de Transparencia.

Fichas técnicas de indicadores de transparencia :

 1. Organigrama - Ver en odt
 2. Funcións competencias do Alcalde e restantes membros da Corporación - Ver en odt
 3. Relación de entidades públicas e privadas nas que ten participación a Corporación - Ver en odt
 4. Relación de entidades públicas e privadas nas que ten representación a Corporación - Ver en odt
 5. Normativa xeral aplicable ao Réxime local - Ver en odt
 6. Nomes e retribucións dos máximos responsables de entidades dependentes e participadas - Ver en odt

 1. Datos biográficos e adscrición política do alcalde e restantes membros da Corporación - Ver en odt
 2. Enderezos electrónicos e outros datos de interese do alcalde e restantes membros da Corporación - Ver en odt
 3. Réxime de dedicación dos cargos electos - Ver en odt
 4. Retribucións dos cargos electos - Ver en odt
 5. Rexistro de intereses - Ver en odt

 1. Regulamento Orgánico Municipal - Ver en odt
 2. Pleno - Ver en odt
 3. Comisións informativas - Ver en odt
 4. Ordes do día dos Plenos da Corporación - Ver en odt
 5. Actas ou acordos íntegros dos Plenos da Corporación - Ver en odt
 6. Xunta de Goberno Local - Ver en odt
 7. Ordes do día das Xuntas de Goberno Local - Ver en odt
 8. Actas ou acordos íntegros das Xuntas de Goberno Local - Ver en odt
 9. Ordes do día das sesións do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo - Ver en odt
 10. Actas ou acordos íntegros das sesións do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo - Ver en odt
 11. Outros órganos colexiados da Corporación - Ver en odt

 1. Retribucións dos grupos municipais - Ver en odt

 1. Datos básicos de órganos descentralizados: Xerencia Municipal de Urbanismo - Ver en odt

 1. Información mandatos anteriores - Ver en odt

 1. Plan Xeral de Ordenación urbana (PXOM) - Ver en odt
 2. Análises e diagnóstico territorial (PXOM) - Ver en odt
 3. Documentación xustificativa (PXOM) - Ver en odt
 4. Documentación con eficacia normativa (PXOM) - Ver en odt
 5. Modificacións puntuais do Plan Xeral de Ordenación Urbana - Ver en odt
 6. Plan de Ordenación Pormenorizada - Ver en odt
 7. Documentos informativos e xustificativos - Ver en odt
 8. Documentos con eficacia normativa - Ver en odt
 9. Plans de Reforma Interior - Ver en odt
 10. Plans Parciais - Ver en odt
 11. Estudos de Detalle - Ver en odt
 12. Plans Especiais - Ver en odt
 13. Catálogo de Proteccións - Ver en odt
 14. Identificación das directrices de desenvolvemento territorial - Ver en odt
 15. Espazos que compoñen la Infraestrutura Verde municipal e urbana - Ver en odt

 1. Relación de actuacións suxeitas ao réxime de declaración responsable - Ver en odt
 2. Relación de actuacións suxeitas a licenza urbanística - Ver en odt

 1. Indicadores de sustentabilidade territorial - Ver en odt
 2. Informes de seguimento dos efectos no medio ambiente e o territorio derivados da aplicación do plan - Ver en odt

 1. Rexistro Municipal de Soares e Edificios a Rehabilitar - Ver en odt
 2. Relación de Convenios Urbanísticos subscritos - Ver en odt

 1. Noticias de urbanismo - Ver en odt

 1. Identificación dos bens, recursos e dereitos integrantes do Patrimonio municipal do Solo. - Ver en odt
 2. Destino dos bens integrantes do Patrimonio Municipal do Solo - Ver en odt

 1. Medio Ambiente - Ver en odt

 1. Relación de procedementos que poden ser tramitados electrónicamente polos cidadáns - Ver en odt
 2. Carpeta electrónica para consultar os expedientes tramitados electrónicamente polos cidadáns - Ver en odt
 3. Documentos sometidos a información e/ou exposición pública - Ver en odt

 1. Vías de participación en funcións do Concello - Ver en odt
 2. Caixa de correos de queixas e/ou suxestións - Ver en odt
 3. Avisos para a mellora dos servizos municipais (sen identificación) - Ver en odt

 1. Mapa da web - Ver en odt
 2. Motor de procura interno - Ver en odt
 3. Condicións de accesibilidade - Ver en odt

 1. Dereito de acceso - Ver en odt
 2. Solicitude de acceso - Ver en odt
 3. Seguimento da tramitación da solicitude por parte do interesado - Ver en odt
 4. Validación de documentos electrónicos emitidos polo Concello de Vigo - Ver en odt
 5. Reclamacións ante a Comisión de Transparencia de Galicia - Ver en odt
 6. Suxestións e Reclamacións - Ver en odt

 1. Rexistro de Asociacións Veciñais - Ver en odt
 2. Indicación dos inmobles cedidos ou arrendados a Asociacións Veciñais - Ver en odt
 3. Indicación de axudas ou subvencións concedidas a Asociacións Veciñais - Ver en odt

 1. Estatísticas persoas voluntarias - Ver en odt
 2. Estatísticas sobre o programa “Cumprimento das penas en beneficio da comunidade” - Ver en odt

 1. Redes sociais - Ver en odt

 1. Plans e Programas - Ver en odt

 1. Indicadores de xestión - Ver en odt
 2. Indicadores financeiros e patrimoniais - Ver en odt
 3. Presión Fiscal - Ver en odt
 4. Aforro Neto - Ver en odt
 5. Indicadores de execución do orzamento de gastos e ingresos correntes e pechados - Ver en odt
 6. Superávit ou déficit por habitante - Ver en odt
 7. Gasto por habitante - Ver en odt
 8. Inversión por habitante - Ver en odt
 9. Esforzo inversor - Ver en odt
 10. Endebedamento financeiro por habitante - Ver en odt
 11. Endebedamento financeiro sobre ingresos correntes - Ver en odt
 12. Débeda orzamentaria por habitante - Ver en odt
 13. Cobertura gastos correntes - Ver en odt
 14. Autonomía - Ver en odt
 15. Indicador de infraestruturas - Ver en odt
 16. Fraccionamentos, expedientes, importe e xestión en vía de apremio - Ver en odt
 17. Indicador de ingresos urbanísticos - Ver en odt
 18. Carga financeira por habitante - Ver en odt
 19. Coeficiente de endebedamento - Ver en odt
 20. Dependencia financeira e de subvencións - Ver en odt
 21. Índice de cobertura - Ver en odt
 22. Índice de financiamento - Ver en odt
 23. Liquidez inmediata - Ver en odt
 24. Estatísticas do Portal de Transparencia - Ver en odt

 1. Política de Xestión de Documentos Electrónicos - Ver en odt
 2. Regras y procedementos para a eliminación de documentos electrónicos - Ver en odt
 3. Política de Firma Electrónica - Ver en odt

 1. Exercicio do dereito de acceso á información pública - Ver en odt
 2. Resolucións das reclamacións interpostas en materia de acceso á información pública - Ver en odt

 1. Cartas de Servizo - Ver en odt
 2. Compromisos de calidade - Ver en odt
 3. Estatísticas de cumprimento e a calidade dos servizos públicos - Ver en odt
Texto íntegro do acordo de aprobación
 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100