Escudo Concello de Vigo

Transparencia

Reclamacións

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública. As administracións están obrigadas polo actual marco normativo a dar publicidade por medio dos seus portais web de transparencia a determinadas informacións de xeito activo. Tamén deben satisfacer ás peticións de información que lles dirixa calquera persoa física ou xurídica.

Órgano ante o cal presentar as reclamacións:

No caso de que as peticións de acceso a esa información pública non sexan satisfeitas (silencio) ou non respondan ao esperado, existe en Galicia un órgano de control, a Comisión da Transparencia, ante a que pode presentar a súa reclamación dun xeito áxil e sinxelo. A reclamación substitúe ao tradicional recurso administrativo.

Valedor do pobo de GaliciaA Comisión da Transparencia é un órgano colexiado independente adscrito á institución do Valedor do Pobo ao que lle corresponde resolver as reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública que establece o artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Documentación requirida:

  • O escrito, que debe chegar asinado, debe incluír obrigatoriamente o nome completo, un correo electrónico ou dirección postal e unha breve explicación acerca do problema detectado no exercicio do seu dereito de acceso á información pública.
  • Nesta información deberá especificar as datas do ocorrido, o nome do organismo, ou unidade administrativa afectada e o lugar onde se produciron os feitos.
  • Pode achegar canta información documental considere relevante para poder tramitar a reclamación.
  • Achegar copia do DNI/NIF/NIE ou Pasaporte, do contrario non se poderá tramitar a reclamación.

Prazo para reclamar:

Un mes desde o día da resolución por parte do organismo afectado.

Modos e lugar de presentación da reclamación:

A Comisión da Transparencia ten habilitados varios modos para atender a súa reclamación, ademáis de facelo por medio do formulario en liña existente, pode dirixirse:

  • De modo presencial á sede do Valedor do Pobo (Rúa do Hórreo 65, Santiago de Compostela)
  • Pode remitir por correo o escrito de reclamación a esa mesma dirección, aconséllase usar o formulario específico.
  • Entregar o formulario nun rexistro público con destino á valedoría
  • Envialo por correo electrónico a transparencia@valedordopobo.gal

Prazo de resolución da reclamación:

Comisión da transparencia de Galicia

Un prazo máximo de tres meses. Se non se realiza nese prazo, entenderase a reclamación como desestimada pola Comisión da Transparencia e só impugnable en vía contencioso-administrativa.

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100