Escudo Concello de Vigo

Transparencia

Lei de transparencia

Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

A Lei aplícase a todas as Administracións públicas e a todo o sector público estatal, así como a outras institucións, como son a Casa da súa Majestad o Rei, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Constitucional, o Congreso dos Deputados, o Senado, o Banco de España, o Defensor do Pobo, o Tribunal de Contas, o Consello Económico e Social e as institucións autonómicas análogas, en relación coas actividades suxeitas a Dereito Administrativo.

A Lei establece as obrigacións de publicación que afectan ás entidades públicas para garantir a transparencia na súa actividade e regula o dereito de acceso dos cidadáns á información pública.

Consulta o texto consolidado da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno. (Este documento é de carácter informativo e non ten valor xurídico)

Consulta o texto consolidado da Lei 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia e Bo Goberno da Comunidade Autónoma de Galicia. (Este documento é de carácter informativo e non ten valor xurídico)

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100