Escudo Concello de Vigo

Transparencia

Estado da miña solicitude

O artigo 6.d da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, recoñece o dereito da cidadanía a: "coñecer por medios electrónicos o estado de tramitación dos procedementos nos que sexan interesados, salvo nos supostos nos que a normativa de aplicación estableza restricións ao acceso á información sobre aqueles".

O Concello de Vigo permite, desde o ano 2003, coñecer o estado de tramitación dos procedementos nos que o cidadán sexa titular. Dispón dos seguintes servizos:

Mediante sinatura electrónica ou Carpeta Cidadá:

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100