Escudo Concello de Vigo

Transparencia

miércoles 11 de diciembre de 2019

Transparencia

Publicidad activa

Que é a Publicidade Activa?

É unha información agrupada nas categorías definidas na lei, que as administracións públicas deberán publicar de forma periódica e actualizada para garantir a transparencia da súa actividade.

Neste Portal da Transparencia do Concello de Vigo facilítase o acceso dos cidadáns a toda a información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia xurídica, económica, presupuestaria e estatística prevista na Lei correspondente ao Concello de Vigo e organismos autónomos.

Que información publícase no Portal?

A Lei regula a publicación das seguintes categorías de información no que se coñece como Publicidade Activa:

Información organizativa

 • Funcións que se desenvolven nos organismos
 • Normativa de aplicación
 • Estrutura: organigrama con identificación dos responsables das unidades, o seu perfil e traxectoria profesional
 • Plans e programas anuais, obxectivos, grado de cumprimento e resultados

Información de relevancia xurídica

 • Directrices, instrucións, acordos, circulares, respostas a consultas (que supoñan unha interpretación do Dereito ou produzan efectos xurídicos)
 • Anteproyectos de Leis ou de Decretos Legislativos
 • Proxectos de Reglamento
 • Memorias e Informes incluídos nos expedientes de elaboración de textos normativos
 • Documentos que deban ser sometidos a información pública

Información de contido económico

 • Contratos
 • Convenios e encomendas de xestión
 • Retribuciones de altos cargos
 • Subvencións e axudas públicas
 • Orzamentos
 • Contas anuais. Informes de auditoría de contas e de fiscalización
 • Resolucións da Oficina de Conflito de Intereses que afectan a empregados públicos e altos cargos
 • Información estatística de grado de cumprimento dos servizos públicos
 • Bens inmuebles

Volver ao inicio

Existe algunha restricción á publicación da información?

En efecto. Poida que a información non poida publicarse porque afecte a cuestións sensibles como a seguridade nacional, a defensa ou a protección de datos persoais. Nestes casos, deberá comprobarse si, verdaderamente, a publicación afecta aos límites que a Lei prevé ou, para o caso dos datos persoais, si estes poden eliminarse do documento que se publique.

Volver ao inicio

Que ocorre si non atopo información no Portal?

En principio, a información máis relevante para o cidadán e de frecuente acceso estará dispoñible no Portal de xeito accesible, reutilizable e interoperable. Se o interesado necesita máis información ou necesita máis detalle, entón, poderase acceder ao servizo de solicitude de información pública que é un dereito regulado pola lei de transparencia e bo goberno. Este servizo atópase dispoñible no Portal.

Volver ao inicio

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

<