Escudo Concello de Vigo

Transparencia

4.1 Información orzamentaria

  46. Orzamento Municipal

  I N G R E S O S - 2021

  CAPÍTULO % CANTIDADE PRESUPOSTADA
  1 IMPOSTOS DIRECTOS 43,34% 113.666.541,40€
  2 IMPOSTOS INDIRECTOS 3,42% 8.975.743,44€
  3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 15,52% 40.709.477€
  4 TRASFERENCIAS CORRENTES 32,28% 84.650.720,37€
  5 INGRESOS PATRIMONIAIS 1,07% 2.811.396€
  6 ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS REAIS 0% 0€
  7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,17% 10.931.362,21€
  8 ACTIVOS FINANCEIROS 0,19% 500.000€
  PASIVOS FINANCIEROS 0% 0€
  TOTAL 100% 262.245.240,42€


  G A S T O S - 2021

  CAPÍTULO % CANTIDADE PRESUPOSTADA
  1 GASTOS DE PERSOAL 26,70% 70.028.171€
  2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 50,04% 131.221.341,30€
  3 GASTOS FINANCEIROS 0,00% 8.530€
  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,56% 32.940.184,38€
  5 FONDO DE CONTINXENCIA 0,23% 600.000€
  6 INVERSIÓNS REAIS 9,73% 25.517.628,30€
  7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,55% 1.429.385,44€
  8 ACTIVOS FINANCEIROS 0,19% 500.000€
  9 PASIVOS FINANCIEIROS 0% 0€
  TOTAL 100% 262.245.240,42€

 • Orzamento municipal

  Orzamento Xeral do Concello de Vigo aprobado con carácter definitivo polo Pleno en sesión ordinaria celebrada o 23 de decembro de 2020.

  Actualización (10/01/2022)

 • 47. Alegacións formuladas aos Orzamentos

 • Alegacións formuladas aos Orzamentos

  Alegacións formuladas ao Orzamento do ano 2021

  Actualización (01/04/2021)

 • 48. Informes de execución orzamentaria

 • Informes de execución orzamentaria

 • 49. Modificacións orzamentarias aprobadas

 • Indicador en elaboración

 • 50. Estudos sobres custes/rendementos dos servizos públicos prestados

 • Indicador en elaboración

 • 51. Obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite de débeda

 • Obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gastos e límite de débeda

  Informe emitido polo Órgano fiscalizador tanto para a aprobación do Orzamento como para a Liquidación do mesmo

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100